The border-radius Property

Four values - border-radius: 15px 50px 30px 5px:

Three values - border-radius: 15px 50px 30px:

Two values - border-radius: 15px 50px:

One value - border-radius: 15px: